„ A gyermek az öröm, a reménység. Gyenge testében van valami virági, ártatlan lelkében valami égi, egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”

(Gárdonyi Géza)

Óvodánk története

Óvodánk Piliscsaba legszebb részén, Klotildligeten épült 1993-ban. Alapítónk és fenntartónk az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja. Intézményünk első hét évében egy családi házból átalakított épületben, egycsoportos óvodaként működött. Az óvoda a földszinten kapott helyet, míg a tetőtérben a Rendház működött. Gyermekeink napi kapcsolatban voltak az itt lakó nővérekkel.
Keresztény értékeket közvetítő szeretetteljes óvodai nevelésünk sok szülő igényével találkozott. Budapest agglomerációjának fejlődése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vonzása, óvodánk jó híre miatt egyre több szülő érdeklődött intézményünk iránt, így indokolttá vált az óvoda bővítése.
Isten segítségével, fenntartónk nagy anyagi ráfordítása által 2000 szeptemberétől már három csoportos óvodaként működtünk tovább. Az új, rendkívül szép épülettel, az esztétikus környezet kialakításával, belső értékrendjével a keresztény értékrend megszilárdulásában óvodánk vonzóvá, keresetté vált a szülők körében. Egyre többen bízták ránk legnagyobb kincsüket, gyermeküket.
Óvodai nevelésünk során a sokoldalú, harmonikus gyermeki személyiség kibontakozásának segítését, az egyéni bánásmódot tartjuk a legfontosabbnak.
Pedagógiai programunk a játék fontosságát, értékét a gyermekek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozza. A komplex módon megvalósuló, játékba integrált tevékenységi formák által, derűs, kiegyensúlyozott a teremtett világ szépségeire fogékony gyermekeket szeretnénk nevelni.
Óvodánk nevelőtestületének ereje a gyermekszeretetben, óvónőink derűt sugárzó, biztonságot nyújtó egyéniségében nyilvánul meg.
Azonos értékrendünket tükrözi a nevelés iránti elkötelezettség, a családias, érzelmekben gazdag, a szeretetteljes légkör megteremtése.
A gyermekkor szépségeit, értékeit meg kell őriznünk. Óvodánk ezt a célt tűzte ki maga elé és fogalmazta meg Küldetésnyilatkozatában.

 

Küldetésnyilatkozat

Óvodánk gyönyörű környezetben a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő esztétikus, harmonikus óvodai berendezéssel várja a gyermekeket. Gyermekközpontú, a játékot, mint a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységét hangsúlyozó saját óvodai programmal rendelkezik. Óvónőink szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkörben, a családokkal együttműködve nevelik a gyermekeket.
Óvodánk nem attól katolikus, hogy a nevében szerepel, vagy megkülönböztető vallásos jegyeket visel, hanem mert vonzó, messzire sugárzó otthona a benne megvalósuló keresztény életnek. Meggyőződésünk, hogy a gyermek Isten ránk bízott ajándéka.
Óvodai nevelésünk épít a magyarság keresztény értékeire, hagyományaira és átörökíti azokat a gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába.
A gyermekeket az óvodáskor végére, egyéni sajátosságaikat figyelembe véve juttatjuk el az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintre. célunk, hogy gyermekeink továbbvigyék az óvodai közösségben átélt mintát, értékrendet.
Nagy gondot fordítunk környezetünk szépségének megóvására, tárgyi feltételeink folyamatos fejlesztésére, ennek érdekében hoztuk létre óvodánk alapítványát. Munkatársaink lelki és szakmai felkészültségét folyamatosan építjük.

A szülők szívesen választják óvodánkat, elismerik az óvodában folyó magas színvonalú szakmai munkát. Lehetőségeik szerint örömmel vesznek részt rendezvényeinken. Büszkék arra, hogy a Szent László Óvodába járhat gyermekük.  Hagyományosan jó kapcsolatuk van az óvodával. Az együttműködésünk alapja a kölcsönös bizalom és a segítségnyújtás. Segítjük a családokat a keresztény nevelés értelmezésében, hogy az óvoda és a család együtt tölthesse be szerepét annak érdekében, hogy a gyermek hitben és szeretetben növekedjék.

Juhász Andrea óvodaigazgató

Egyik szülőnk írása óvodánkról (A Szent László Óvoda Jubileumi Évkönyve 2008.)

„Menedék, ha szélvész tombol”- a Szent László Óvoda, mint lelki műhely
„Kell egy sziget. Egy menedék, mely a világ nagy szellemáradásával is dacolni tudó szirtfok, igazi Kőszikla, a lélek felépülésének valódi szegletköve. Ilyen szellemi menedékházzá tudott válni napsugaras ragyogásával a százados gesztenyék oltalmában álló klotildligeti Szent László Óvoda.  Kibeszélhetetlen titkok őrizője e kicsiny műhely, az igazi fény és szín forrása. Az ide betérő szomjas gyermeki lélek azt kapja, mire igazán szüksége van, a szeretet tiszta forrásvízét. A tudat- és ösztönkorszak- határán botorkáló gyermek jó szellemi talajba eresztheti itt gyökereit, a keresztény és nemzeti lét megtartó, megerősítő humuszába. A Szent László Óvoda megtanít örülni, ünnepelni, szeretni, szeretetet továbbadni, nemzeti közösséggé formálódni. Gyermekeink itt nyert tapasztalásai mély lelki rétegekbe ülepedett testetlen benyomások halmazaiból állnak. Egy életen át meghatározó és előhívható szinesztéziás élményanyagból. Sok ismeret ezek közül örökre megmaradó pasztell folt és induló körvonal a lélek finom vásznán, esély egy nemesülten jobb élet kibontakozására. A keskeny út igazságára. Ebben áll a nagy titok, ennek a hétköznapi csodának vagyunk tanúi mi szülők mindennap, a hajdani pilisi ősvadon helyén megvetett szellemi funduson.Köszönet elévülhetetlen lelki építőmunkátokért!”

Szekrényessy Attila, szülő

Egy köznevelési szakértő írása óvodánkról (A Szent László Óvoda Jubileumi Évkönyve 2013.)

„Brunszvik Teréz Angyalkertje jutott az eszembe, amikor megpillantottam a piliscsabai Szent László Óvodát.  Az utcán elhaladó emberek tekintetét odavonzza a csodálatos kert látványa, a környezetbe illő épületek egysége. A Klotildligeten lakóknak azonban nem kell bemutatni ezt az óvodát, mert jó híre az egész településen ismert, elismert. Érkezésünk célja a négyévenként ismétlődő intézményellenőrzés és értékelés volt. Az intézmény dokumentumaiból már csaknem mindent kiolvastunk, ami az óvodapedagógia lényegét lefedi. Az első benyomás minden ember életében meghatározó. Óvodapedagógusként az a bizonyos „aha” érzés fogott el. Igen! Ez az az óvoda, ahová szívesen hozza a szülő a gyermekét, ahol kedvesen fogadják az érkezőt, ahol a felszereltség gyerekbarát, ízléses. Mi változott a négy év alatt? Semmi és minden!  Korábban is fontos volt a katolikus értékrend szerinti nevelés, a hazaszeretet erősítése a néphagyományok ápolása, a hagyományok teremtése, megőrzése. Az alapértékek megmaradtak, de tartalmukban megtöbbszöröződtek. A nővérek és az atyák hiteles tolmácsolói, továbbadói Jézus Krisztus tanításának. Ebből lehet úgy építkezni, ahogy azt megtapasztaltuk a mindennapok tevékenységeiben. A magyarságtudatot erősítő szimbólumok diszkréten, de mégis felhívó jelleggel emlékeztetnek, melyben ismét Brunszvik Teréz szavait erősítik: „Nevelés teszi az embert, és az ember a hazát.”Szinte elrepült a két nap, amit itt töltöttünk. Szakértő kollégámmal megállapíthattuk, hogy az elmúlt négy év óta az óvoda dolgozói töretlenül, ugyanazon a magas színvonalon végzik munkájukat, a gyerekeket Isten ajándékaként gondozzák, nevelik, szeretik.Az óvodai nevelés csak kiegészítője a családi nevelésnek, melyben az egész alkalmazotti közösség szolgálata érvényesül. Ebben a szolgálatban benne van a hívő gondolkodás, hit a gyerekekben, a feladatban. Ez a szolgálat jelenti a szeretetet, ami a közösség egészét érinti, a szülőket, dolgozókat, egyházi személyeket és természetesen a gyerekeket. Miért jó ez az óvoda? Csodás az épület, a környezet, de ez önmagában kevés. A pluszokat a családias, légkör, a gyermekek vidámsága, felszabadultsága, az óvó nénik elhivatottsága, a dajka nénik gondoskodása, a katolikus nevelés jelenti.A szép elképzelések mit sem érnek, ha nincs, aki megvalósítsa azokat. A Szent László Óvodában a jó közösség képes a tervek véghezvitelére.

Dr.Ottófi Rudolfné